home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

Aspectenpatronen

door Béatrice Boucher

 

Aspecten, patronen en lijnen

Geometrie van de kosmos


Wanneer je naar het beeld kijkt dat ontstaat door het intekenen van de aspectenlijnen in de horoscoop, zie je bepaalde patronen naar voren komen; combinaties van gekleurde lijnen, allerlei soorten driehoeken en vierkanten. Hoewel ieder patroon uniek is, zijn er een aantal figuren die regelmatig terugkomen en opvallende geometrische vormen hebben. Vertaald in astrologische termen, symboliseren deze geometrische figuren het energiepatroon van de horoscoop.


Bruno Huber, een Zwitserse astroloog en wiskundige, heeft deze geometrische figuren bestudeerd vanuit de potentiële dynamiek die ze bezitten. Omdat de aspectenstructuur in zijn ogen (en ik ben met hem eens), van het allergrootste belang is voor de analyse van de horoscoop, koos hij ervoor deze op duidelijke wijze naar voren te laten komen in de horoscooptekening. Hij koos er bewust voor bepaalde kleuren aan bepaalde aspecten te koppelen. De betekenis van de koppeling ontleende hij aan de kleurenpsychologie; hij vond dat je aspectenpatronen met je zintuigen moest kunnen vatten.


Deze keuze is inmiddels (vrijwel) internationaal standaard geworden - voor zover het in de huidige astrologie mogelijk is van internationale afspraken te spreken. Zo wordt de conjunctie verbonden met de kleur oranje (intensief en direct samengaan); het vierkant en de oppositie met rood (actief, gespannen en uitdagend); de sextiel en driehoek met blauw (rustig, ontspannen en harmonisch); de half-sextiel en inconjunct met groen (natuurlijk, informatief, zoekend en rusteloos).


De samenstelling van de aspectenpatronen in de horoscoop vormen diverse kleurencombinaties die makkelijk te onderscheiden zijn. Zo zijn er rood-blauwe, rood-groene, blauw-groene en rood-groen-blauwe combinaties mogelijk. Aspectenpatronen zijn dus markante figuren die ontstaan uit een combinatie van óf alleen rode lijnen óf alleen blauwe of groene, óf een combinatie hiervan.


Huber is voor wat betreft de betekenis van deze kleurencombinaties tot een aantal conclusies gekomen, die ik hier uiteen wil zetten. Sommige van zijn conclusies zijn in de boeken van verschillende astrologen verwerkt, zoals het T-vierkant, het Kosmische Kruis, de Grote Driehoek of de Yod. Andere zijn minder bekend zoals het Oog, of het Tetraëdische Yod. Daarnaast zijn er andere formaties die juist door hun gebrek aan verbindingen bijzonder in het oog springen: de ongeaspecteerde planeten.

 


We kennen drie soorten basis-energie patronen:

Strijd- of energie-aspecten oranje-rood     
conjunctie (0°), oppositie (180°) en vierkant (90°)


Harmonisch vloeiende aspecten
blauw
sextiel (60°) en driehoek
(120°)


Prikkel of groei-aspecten groen
half-sextiel (30°) en inconjunct
(150°)


=> Aspecten geven informatie over de manier waarop iemand zijn energie kan gebruiken.

=> Een aspectenpatroon is een pulserend geheel.

=> Het geeft ons een beeld van de diepe motivaties en onbewuste neigingen van de persoon.

=> Elk van deze aspectenpatronen geeft een puzzel aan en ook het mogelijke antwoord erop: hoe kunnen we onze energie het beste leren gebruiken?

 

RODE CONFIGURATIES

Het Stellium


We spreken van een stellium wanneer meer dan drie planeten in eenzelfde teken of in eenzelfde huis staan gegroepeerd, waarbij de maximale tussenruimte tussen twee planeten + 6° bedraagt.


Als we de planetaire energieën beschouwen als deel persoonlijkheid van onszelf, in de psychologie sub-persoonlijkheid genoemd, is het gemakkelijk in te zien dat het samengaan (conjunctio) van verschillende delen, een krachtige en wilskrachtige energie moet creëren. Een stellium beschrijft vaak een overheersend persoonlijkheidskenmerk (zie huis en teken en de betrokken planeten). Het kan doelgerichtheid, kracht en genialiteit aangeven, en ook eenzijdigheid. De beleving van iemand met een stellium is zeer subjectief van aard.


opgave

De eenzijdigheid kan in balans worden gebracht door contact te maken met het tegenovergestelde teken en het daarbij betrokken huis, en door de voor dat teken inferieure functie. Je ziet vaak dat deze mensen ook hun tegenpolen aantrekken.


Het T-vierkant


Net als in een accu wordt via de oppositie de energie van de polaire tekens verzameld. Deze energie wordt via de planeet die de vierkanten maakt (apex-planeet genoemd), ontladen in het huis waar deze planeet staat. Daarbij zijn Yang-planeten (Mars, Saturnus, Zon) eerder geneigd actie af te dwingen dan de Yin-planeten, maar kunnen in dit geval ook (innerlijke) blokkades aangeven. Yin-planeten (Venus, Maan, Jupiter) worden hier in een rol gedwongen die hun helemaal niet ligt, maar kunnen daardoor wel meer ‘stralen’ (actief zijn).


De “T-vierkant”persoon ervaart vaak veel spanning in zijn leven en in zichzelf. Het lijkt alsof deze mensen, meer dan anderen, weerstanden en frustraties tegenkomen. Dit geldt zeker tot aan de eerste Saturnus-cyclus, rond hun 30ste.


Het positieve gebruik van de energie die besloten ligt in een T-vierkant, is geheel afhankelijk van het vermogen van de persoon tot zelfinzicht. In eerste instantie ervaren mensen met een T-vierkant in hun horoscoop, het leven als moeilijk. Voor de omgeving zijn ze ook moeilijk te benaderen omdat ze snel in de strijd 'schieten'.


Deze personen hebben vaak het idee dat ze veel harder dan anderen moeten werken om dingen te kunnen verwezenlijken; dat ze veel conflicten tegenkomen in hun relatie met de buitenwereld. Dit heeft vaak als consequentie dat zij minder zeker zijn van zichzelf. Het kan zelfs leiden tot angsten en intense twijfels aan de eigen vermogens.


Machteloosheid, onzekerheid en schuldgevoelens horen vaak bij dit patroon; het duurt ook lang voordat deze mensen zich bewust worden van de manier waarop ze deze energie op positieve wijze kunnen gebruiken. Ze moeten (en willen!) er eigenlijk zelf achter komen door vallen en opstaan. Aan de ene kant ontstaan veel conflicten met de omgeving (afhankelijk van de betrokken planeten en de huizen waarin dit T-vierkant valt). Aan de andere kant hebben deze personen conflicten en uitdagingen juist nodig. Het is duidelijk dat ze nooit gemakkelijke persoonlijkheden zijn om mee om te gaan.


opgave

Wanneer bewust wordt omgegaan met de energie die in omloop is, kan de persoon enorm veel verwezenlijken, zowel op bewustzijnsniveau (oppositie) als in de werkelijkheid (vierkanten). Essentieel is wel dat hij uitdagingen aangaat om de vicieuze cirkel van onzekerheid, twijfels en angsten te doorbreken. Pijnprocessen (vallen en weer opstaan) horen erbij. De sleutel van de transformatie ligt bij de apex-planeet.

Hoe dan ook zijn deze mensen persoonlijkheden met een sterke eigengereidheid. Ze leren het beste door ervaringen. Ze zullen nooit de gemakkelijkste weg kiezen en kunnen juist daarom barrières overwinnen. Het kunnen zeer creatieve mensen worden. Het tegenoverstelde is overigens ook mogelijk wanneer de persoon niet in staat is van zijn ervaringen te leren.
 

 

Het Grote Vierkant of Molen

De Grote Vierkant in  de Vaste Tekens

 

Hier is een nog grotere hoeveelheid energie in omloop dan bij het T-vierkant, die via de beide opposities verzameld wordt. Het voorafgaande geldt voor dit patroon ook, maar hier voelt de persoon zich innerlijk heen en weer geslingerd. Vaak gaat dit samen met een gedrag dat sterk gericht is op zelfverdediging. De energie wordt innerlijk vastgehouden. Men streeft naar zekerheid en zelfcontrole omdat het voelt alsof men anders zou exploderen (oftewel geen controle meer heeft). Men voelt zich enigszins gevangen.


In het hoofdkruis komt deze figuur het beste tot zijn recht als het gaat om het overwinnen van uiterlijke weerstanden. In het vaste kruis komt het eerder tot stilstand en verstarring. Men is meer gericht op innerlijke zekerheid. Positief gebruikt kan men juist de eigen innerlijke weerstanden overwinnen. In het beweeglijke kruis gaat het om het transcenderen van de werkelijkheid en de verwerkelijking van een idee (beweeglijke kruis is verbonden met leren). Hier bestaat wel enig gevaar voor nerveuze overbelasting.


opgave

Wanneer men een Groot Vierkant ziet in een horoscoop, is het belangrijk eerst te achterhalen hoe de persoon er tot dan toe mee om is gegaan. Deze mensen zijn overwegend bang voor hun eigen kracht en gebruiken hun energie (meer dan anderen mensen) verkeerd. Belangrijk is dat ze leren om in het midden te staan van het krachtveld (en dit ligt natuurlijk lang niet altijd in het vermogen van iedereen). Van daaruit kan men als wat men in de esoterische leringen de “waarnemer” noemt, te werk gaan. De energie kan alleen van daaruit juist bestuurd worden. Er ontstaat een bijzondere situatie omdat tekens van eenzelfde kruis verbonden zijn via op z’n minst vier planeten of punten (ascendant, descendant, IC en MC). De betekenis van de vier tekens en hun heersers is van uitermate groot belang.


Deze mensen kunnen zich innerlijk letterlijk ‘gekruisigd’ voelen. Wanneer ze niet in het middelpunt staan, zorgt een ontzaglijk grote hoeveelheid ervaringen ervoor dat ze op zoek gaan naar een oplossing voor dit probleem. Je kunt het vergelijken met een wervelwind-effect: alleen in het exacte midden is het rustig.


Het verzekert de betrokkene in ieder geval van een spannend leven en daar hebben deze mensen ook veel behoefte aan. Ze moeten in beweging zijn, hun energie kwijt raken.

 

BLAUWE CONFIGURATIE

De Grote Driehoek

      Grote Driehoek in de Vuurtekens

 

Hier worden drie tekens van hetzelfde element met elkaar verbonden via de planeten. Dit is een passief energiepatroon van latente energie en talenten. Latente, omdat driehoeken in essentie ‘lui’ zijn, ze geven geen actie aan maar eerder iets dat is. Gemakzucht hoort hierbij omdat men immers gemakkelijk uit de overvloed kan putten die bij het element hoort. Deze mensen zijn zelfverzekerd maar ontmoeten vaak jaloezie of afgunst omdat ze er niets voor hoeven te doen: het komt hun aanwaaien. De slechtste eigenschap die men hier tegen kan komen, is misschien die van arrogantie omdat ze hun “talenten” als vanzelfsprekend ervaren. Ze hebben de neiging zwart-wit te denken en kunnen zich moeilijk verplaatsen in de werkelijkheid van een ander (zeker in die van iemand met veel harde aspecten in zijn horoscoop of van iemand die juist gebrek heeft aan het element waarin hun Grote Driehoek valt).


Overvloed wordt vaak verspeeld en wanneer er geen vierkant aanwezig is om deze Grote Driehoek tot actie te dwingen, wordt er vaak niet veel meegedaan. Het kan duiden op een leven waarin niets gebeurt. Dikwijls zie je dat eigenaren van horoscopen waar deze Grote Driehoek in aanwezig is, gemakzuchtig en op plezier uit zijn; de wilskracht die men ontwikkelt door de ervaringen van een vierkant, is hier afwezig. Rudhyar zei dat een exacte Grote Driehoek op een zekere “spirituele traagheid” kan wijzen.


opgave

Deze mensen moeten zelf een wil ontwikkelen en meestal is inzicht en kennis de weg ernaartoe. De wil kan hier alleen groeien vanuit een besef dat men moet geven wat men in overvloed kan ontvangen. Dan pas kan de energie stromen en het leven vruchtbaar worden. De beste manier om met dit “reservoir”om te gaan is via het overdenken bijv. van de zin van het bestaan via meditatie (zie ook element).

De interpretatie loopt via een begrijpen van het element waarvan men in overvloed ontvangt; Aarde, Vuur, Lucht of Water. Een persoon met een Grote Water- Driehoek zal in het algemeen gemakkelijk in contact staan met zijn gevoelsleven en emoties en ook met die van een ander. In het geval van een Grote Aarde-Driehoek zien we iemand die een aardse en rustgevende invloed heeft op zijn omgeving, terwijl de persoon met een Grote Vuur-Driehoek een activerende invloed zal hebben, zonder dat hij er iets voor hoeft te doen. Iemand met een Grote Lucht-Driehoek zal in het algemeen erg goed zijn in het plannen en in het begrijpen van ingewikkelde problemen.

 

GROENE en BLAUWE CONFIGURATIE

De Yod

 

     Yod

 

De Yod wordt ook wel eens de “vingerwijzing van God” genoemd. Hij wijst naar het punt waar alles samenkomt.


De energie van de planeet die twee inconjuncten maakt, wordt vaak geprojecteerd in de omgeving en is voor de horoscoopeigenaar onbewust. Deze planeet wordt meestal geprojecteerd op een ander, of geïntrojecteerd. Introjectie betekent dat men zich identificeert met een uit de omgeving overgenomen gedraging of waarde die overeenkomt met de planeet. Een soort voorbeeldfunctie die als projectiescherm fungeert voor het eigen (niet gekende) kunnen.


Iemand met een Yod manoeuvreert zich daarom vaak in ongrijpbare situaties. Zelf heeft hij in eerste instantie het gevoel dat wat hij tegenkomt niets met hemzelf te maken heeft. Het lijkt hem te overkomen. Overigens is voor een beter begrip van de werking van een Yod kennis van midpunten (zie Reinhold Ebertin) onontbeerlijk.


Bij deze figuur hoort duidelijk een enorme sensitiviteit; de grens tussen de innerlijke en uiterlijke wereld is vaak zoek. Men betrekt alles op zichzelf en dit kan een juiste expressie van de persoonlijkheid belemmeren. Het brengt veel onrust en een gevoel van onbestemdheid met zich mee. Deze mensen houden vaak veel te veel rekening met de mening van de omgeving. Het leven van zo’n persoon kenmerkt zich door een permanent ‘zoekende’ kwaliteit. Een zoeken dat in werkelijkheid (onbewust) ‘geïnspireerd’ wordt door de apex-planeet.

De Yod-figuur kan een aanwijzing zijn voor het beroep.


opgave

Integratie van de energie van de apex-planeet in het bewustzijn. De energie is hier nl. een van de belangrijkste verbindingen tussen het bewuste deel (hier de twee planeten die met een sextiel zijn verbonden) en het niet-bewuste (de ander, de omgeving, vertegenwoordigd door de apex-planeet). Dikwijls wordt men (daarom) door omstandigheden gedwongen op eigen benen te staan.

Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen tussen wat van binnen komt en wat van buiten komt, helpt meer zelfvertrouwen te verkrijgen. De persoon kan leren varen op een zelfbepaalde koers. In die zin kan het leven van iemand met een Yod heel bijzonder zijn. Bindingen die ontstaan waren door projecties of introjecties, worden op die manier opgelost: ze zijn immers niet meer nodig.

 

GROEN-BLAUWE-RODE CONFIGURATIE

De Tetraëdische Yod

     

Ook wel Groene Draak genoemd vanwege de aanwezigheid van vier groene aspectenlijnen aan de buitenkant van de figuur. De Groene Draak bestaat uit een Yod + Oog die samen verbonden zijn door een oppositie.


De oppositie geeft de innerlijke spanning aan die de persoon beleeft in zijn streven naar een doel (zie Yod). De stompe spits van dit aspectenpatroon wordt “Oog” genoemd. Bruno Huber zegt dat het een op waarneming gericht energiepatroon is, oftewel: de persoon neemt alles waar via de planeet die op het midpunt staat. Omdat hier ook sprake is van een midpunt, is het Oog (sextiel + 2 half-sextielen) een krachtig aspectenpatroon.


In de Tetraëdische Yod is de sensitiviteit voor indrukken en voor de voorbeeldfunctie van de omgeving in grotere mate aanwezig dan bij de Yod. Aan de ene kant is men op zoek naar de apex-planeet (het punt van de Yod), aan de andere kant neemt de persoon alles in zich op via de drie planeten die het Oog vormen.


Volgens Bruno Huber is hier het verborgen verlangen van de persoon erop gericht om via inspanningen te komen tot een “maximaal”en ideaal functioneren van de energieën aan beide kant van de oppositie.


opgave

Omdat de persoon enerzijds erg onder invloed staat van indrukken en waargenomen ‘boodschappen en signalen’ van de buitenwereld en anderzijds toch gedreven wordt om tot verwezenlijking te komen van de planeet aan het spitse eind (Yod + Oog), bestaat het gevaar gedesillusioneerd te worden. De persoon weet immers al wat hij niet bereikt heeft. Men past zich teveel aan de buitenwereld aan en komt niet toe aan het ontwikkelen van eigen (werkelijke) verlangens.


De enige manier om tot juist gebruik te komen van dit moeilijke en verwarrende energiepatroon is door te geloven in het eigen vermogen tot zelfstandig denken en hierop te durven vertrouwen. Men moet daarom leren omgaan met en zich bewust worden van projectiemechanismen en van de gevoeligheid voor de verwachtingen van anderen.


De onzekerheid is hier groter dan bij de Yod omdat het “Oog”gericht is op het verzamelen van kennis en informatie: de gevoeligheid voor de mening van anderen is groot.


Bij goed gebruik van de energie wordt men in staat gesteld te leren wat men werkelijk wil leren en nodig heeft om de eigen wensen tot vervulling te brengen en toch open te blijven voor de omgeving. Een creatieve uitweg is essentieel omdat deze als projectievlak (voor de planeten aan de uiteinden) kan fungeren.

 


BLAUWE
en RODE CONFIGURATIE

De Vlieger

Een Vlieger

Hier zien wij een opmerkelijke combinatie van blauwe lijnen aan de buitenkant en een rode spanningslijn aan de binnenkant.


Mensen met een vlieger in hun horoscoop hebben dan ook de neiging spanningen te verdringen en te verbergen (de oppositie staat aan de binnenkant van het patroon). Ze stralen natuurlijkheid en overtuigingskracht uit (Grote Driehoek). Daardoor zijn anderen snel geneigd hun denkbeelden over te nemen.


Zij zien de wereld vanuit de stompe spits (focusplaneet + huis) zoals zij die wensen. De stompe spits is het actieve deel omdat sextielen actiever zijn dan driehoeken. Deze mensen hebben de neiging aan te trekken wat hen interesseert en te vermijden wat lastig is. Het kan leiden tot een vorm van egocentrisme, dat snel gekwetst kan worden (blauwe aspecten zijn geen conflictaspecten).


opgave

In het reine komen met de planeet die de oppositie maakt (stompe spits). Want via deze planeet komt men tot bewustwording van zowel de eigen innerlijke dualiteit (oppositie) als van de eigen talenten (Grote Driehoek). Deze oriëntering maakt het mogelijk een juiste richting aan het leven te geven (oppositie = bewustwording) en staat een voller leven toe.


Daar komt de naam “inwijdingsfiguur” tot uitdrukking d.w.z. initiatie in eigen vermogen en karmische plichten. Er bestaat tevens een grote drang tot perfectie die zeer onaangenaam kan zijn voor anderen. Deze mensen bezitten wel een enorme gedrevenheid, die bepaald wordt door de planeten in oppositie. Het kunnen letterlijk hoogvliegers.

 


Voorbeeld

De horoscoop van Leibniz

 

Horoscoop Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhem Leibniz
1 juli 1646 (Greg. kalender) te Leipzig om 18.45 LMT
(gelijke huizensysteem)

Diplomaat en geleerde


Korte biografie van Leibniz


G.W.Leibniz (1646-1716) was een wonderkind dat opgroeide tot mathematisch genie. Hij bracht als kind vele uren door in de bibliotheek van zijn vader. Deze stierf toen hij zes jaar was. Hij behaalde de graad voor het doctoraat in de rechten toen hij 20 jaar was. In 1667 trad Leibniz in dienst van de aartsbisschop van Mains, die vreesde voor de veroveringszucht van Lodewijk de XIV. Hij werd daarvoor naar Parijs gestuurd. Parijs was toen het intellectuele centrum van de wereld en zijn Parijse tijd was een van de meest productieve periodes in Leibniz’ leven.


Leibniz hield zich bezig met vrijwel alle wetenschappen. Hij is hoveling, diplomaat en geleerde geweest. Zijn belangrijkste wetenschappelijke prestatie is de uitvinding van de differentiaal- en integraalrekening. Op metafysisch gebied staat hij vooral bekend om zijn monadologie. Hij heeft grootse schema’s voor de wereldpolitiek ontworpen, zoals een plan voor een verenigd Europa en een uitgewerkte dogmatiek voor een verenigde christenheid. Zijn synthetische geest blijkt bovenal uit zijn wijsgerig werk. Wanneer Georg Ludwig van Hannover in 1714 onder de naam George I koning van Engeland wordt, moet Leibniz vanwege zijn gering populariteit in Engeland achterblijven in Hannover, waar hij verlaten en vergeten sterft in 1716.


Deze korte schets is een prachtige illustratie van de werking van zowel het T-vierkant, de Vlieger (met Lucht-driehoek) en de Yod met Mars als apex-planeet.


De Mercurius-Maan-MC driehoek geeft al de grootheid aan van zijn denkvermogen en verbeeldingskracht. Maan en Mercurius geven altijd een ontvankelijkheid aan voor gedachten en de bijbehorende kennis van het woord. Werd deze driehoek niet geactiveerd door een vierkant met Uranus in Schorpioen, dan waren er zeker niet zulke vernieuwende en diepzinnige gedachten geweest.


De Yod wijst ongetwijfeld naar zijn vreemde en verrassende loopbaan en einde, Mars in Stier naar zijn praktische geest. Het vijfde huis (Ram) is niet alleen het huis van de creativiteit maar ook van de oorsprong van de creatieve daad. De Yod geeft al aan dat hij zich zijn hele leven lang aan deze zoektocht zal wijden (zie zijn werk over metafysica) want Leibniz valt onder de metafysische rationalisten. Dit kunnen we zowel terugvinden in de sterke luchtbezetting als in het teken Stier waar de reken-wiskunde onder valt (integraalrekening is een rekenwijze).

 

© Béatrice Boucher, DFAstrolS
cursus voor gevorderden (1996)


bron: ‘De verbeelding van het denken’ p. 253 Uitgeverij Contact.
meer over Leibniz

naar boven